Plan lekcjirok szkolny 2018/2019

Klasy I
 1au | 1bu | 1c
Klasy II
 2au | 2bu  | 2c 
Klasy III
 3au | 3bu

Klasy IV
 4a | 4b | 4cj | 4dj | 4p | 4tk 
Klasy V 
 5a | 5b | 5c  | 5p  | 5tk
Klasy VI
 6a | 6b | 6c  | 6p  | 6tk
Klasy VII
 7a | 7b | 7c  | 7p  | 7tk
Klasy VIII
 8a | 8b | 8c  | 8p  | 8tk

lekcje1