23 Paź

Komunikat Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza
z dnia 23.10.2020 r.

Zgodnie z informacją przekazaną z Sejmu przez Premiera Morawieckiego SSP nr 72, tak jak
i wszystkie szkoły podstawowe w Polsce, zmienia system organizacji zajęć obowiązkowych dla swoich uczniów.
Klasy I-III będą uczestniczyły w zajęciach szkolnych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Świetlica będzie pełniła opiekę dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów klas I-III. Jednak aby ograniczyć czas przebywania w grupie proszę Państwa, by w miarę możliwości odbierać dzieci szybciej.
Obiady będą sporządzane i wydawane dla uczniów klas I-III.
Uczniom klas IV-VIII nie wolno poruszać się samodzielnie po mieście, w związku z powyższym nie mogą przychodzić na obiady do Szkoły.
Uczniowie klas IV-VIII będą uczestniczyli w zajęciach obowiązkowych prowadzonych online. Zajęcia będą realizowane zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć klasy.
Nauczyciele będą prowadzili lekcje na sprzęcie szkolnym, a zajęcia będą prowadzone
z gabinetów lekcyjnych w SSP nr 72.
Proszę zapoznawać się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej SSP nr 72,
a także przez dziennik elektroniczny.
Na stronie Szkoły zostały zamieszczone obowiązujące dokumenty:
1. Regulamin dziennika elektronicznego Regulamin dziennika elektronicznego
2. Regulamin zdalnego nauczania Regulamin zdalnego nauczania
3. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

Na bieżąco będę się starała przekazywać wszystkie informacje ważne dla pracy Szkoły.

Bogumiła Kopacka-Gajec 
Dyrektor SSP nr 72